Zpět na úvodní stranu...

NAVIGACE:

ÚVODNÍ STRANA
O NAŠÍ ŠKOLE
GDPR
PROVOZNÍ INFORMACE
    ZÁKLADNÍ ÚDAJE
    KONTAKTY
    CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ
    DOPORUČENÍ RODIČŮM
    USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ
    AKCE ŠKOLY
    ORGANIZACE ŠK. ROKU
NAŠE TŘÍDY
    1. TŘÍDA - "U SNĚHURKY"
    2. TŘÍDA - "U KRTEČKA"
PLATBY V MŠ
    ZA PŘEDŠK. VZDĚLÁVÁNÍ
    ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
    ZÁKLADNÍ INFORMACE
DOKUMENTY
PROJEKTY
ROZPOČET
INSPEKČNÍ ZPRÁVY
FOTOGALERIE
JÍDELNÍČKY
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
SPONZOŘI
ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní období probíhá v měsíci květnu. O přesném termínu zápisu je veřejnost informována písemným oznámením na viditelném místě v MŠ, na webových stránkách školy i obce, na obecních vývěskách a prostřednictvím místního rozhlasu.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, registrační číslo a další formuláře si rodiče vyzvednou osobně v Mateřské škole Huslenky

v období od 15.4. – 30.4. daného roku od 7:00 – 15:00 hod.

Řádně vyplněnou žádost, včetně razítka od lékaře o povinném očkování dítěte a vyjádření k jeho zdravotnímu stavu, předá zákonný zástupce v určeném termínu zpět do MŠ. K zápisu se dostaví i s dítětem a přinese s sebou doklady totožnosti (zákonný zástupce – občanský průkaz, dítě – rodný list). V případě nemoci dítěte nebo jiné překážky doporučuji tuto skutečnost telefonicky nebo osobně nahlásit ředitelce školy. (Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.)

Na základě odevzdané žádosti vyhotoví ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte /do třiceti dnů/. Ředitelka školy přijme takový počet dětí, jaký je počet volných míst ve škole. Při přijímání se řídí kritérii pro přijetí na daný školní rok. Zákonné zástupce přijatých dětí vyrozumí vyvěšeným seznamem v MŠ i na webových stránkách školy. Jména dětí budou nahrazena registračními čísly. V případě většího počtu žádostí, než je počet volných míst, zašle zákonným zástupcům ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to kapacita mateřské školy umožňuje.

Rodiče nově přijatých dětí jsou zpravidla v červnu pozváni na „Informativní schůzku rodičů“, kde jsou seznámeni se školním programem, školním řádem MŠ, vnitřní směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výši stravného, s možností adaptačního procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

KONTAKTY:

Ředitelka:
VOIP: 571 457 655, 571 165 114
Mobil: 604 246 004
1. třída (mladší děti):
Mobil: 605 762 336
2. třída (starší děti):
Mobil: 605 762 310
Vedoucí stravování:
VOIP: 571 165 115

DĚKUJEME ZA PODPORU:


PŘEDPOVĚĎ POČASÍ:

SVÁTKY:

Dnes je
čtvrtek, 09.04.2020 a svátek má Dušan. Zítra bude mít svátek Darja a pozítří Izabela.
Blahopřejeme!

©2007 - 2020 MŠ Huslenky | Stránky si právě čtou 2 lidé | Celkem přístupů: 46601 | Přístupů dnes: 8 | Celkem hitů: 5 634 | statistika návštěvnosti